شما می توانید پس از ثبت رایگان ملک خود، با ویژه کردن آن به مدت هفت روز ملک خود را در سایت متمایز نمایش دهید.